Regulamin

Regulamin Bal Magistra UEK 2018

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Balu Magistra UEK 2019, zwanego dalej „Balem” jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, zwane dalej „Organizatorem”.

 

 1. Celem Balu jest uroczyste pożegnanie studentów drugiego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 1. Bal odbędzie się 19 stycznia 2019 r. w Hotelu Galaxy **** w Krakowie, przy ul.Gęsiej 22A, zwanym dalej „Hotel Galaxy”.

 

 1. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją Balu czuwa Grupa Projektowa Balu, w składzie: Marta Kordek – Koordynator, Aleksandra Kalka, Dominika Gajerska, Magdalena Michalska, Magdalena Wrzos, Ernest Kazmi, Grzegorz Iwanów, Kacper Szmyd, Łukasz Kozak , zwana dalej „Grupą Projektową”.

 

 1. Każda osoba przebywająca na terenie Hotelu Galaxy podczas Balu  (w szczególności osoba dysponująca imiennym zaproszeniem, o którym mowa w części III - poniżej), z wyjątkiem pracowników Podgórskiej Spółdzielni „Ochrona Mienia” (zwanych dalej „Ochroną”), pracowników Hotelu Galaxy oraz członków Grupy Projektowej, określana jest dalej mianem „Gościa” a grupa takich osób określana jest łącznie mianem „Gości”.

 

II. UCZESTNICTWO W BALU

 1. Bal jest imprezą zamkniętą. Wejście do Hotelu Galaxy, w którym odbywa się Bal, jest możliwe po okazaniu imiennego zaproszenia i dowodu tożsamości.

 

 1. Za sprawdzenie zaproszeń i dowodów tożsamości odpowiedzialni są członkowie Grupy Projektowej.

 

 1. Każdy z członków Grupy Projektowej oraz pracowników Ochrony może w imieniu Organizatora odmówić wstępu na Bal i/lub przebywania na nim osobom:
  - znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.;
  - zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa Gości i/lub pracowników Hotelu Galaxy lub porządku Balu;
  - poniżej 18 roku życia.
 2. Na Bal zakazuje się wnoszenia i posiadania broni, narkotyków i materiałów pożarowo niebezpiecznych. Osobom posiadającym przy sobie wyżej wskazane przedmioty członkowie Grupy Projektowej działający w imieniu Organizatora i/lub pracownicy Ochrony mają prawo odmówić przebywania na Balu.
 3. Na Bal można wnieść własny alkohol, a także zakupić na miejscu drinki i alkohol w butelkach.

 

 

III. ZAPROSZENIA

 1. Zaproszenia wydawane będą w terminie od 08.01.2019 do 14.01.2019,
  w miejscu i godzinach wyznaczonych przez Organizatora.

 

 1. Zaproszenia wydawane są przez członków Grupy Projektowej po uiszczeniu opłaty w wysokości 179 zł za każdego Gościa.

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość nabycia zaproszenia osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez Gościa osoby.

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Balu, jeśli nie wynika ona z winy Organizatora, zakupione zaproszenia nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Istnieje możliwość przepisania zaproszenia na inną osobę, o ile imiennie wskazany na zaproszeniu Gość (posiadacz zaproszenia) wskaże ją członkowi Grupy Projektowej, a osoba wskazana wyrazi zgodę na przepisanie zaproszenia.

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość nabycia zaproszenia na rzecz Gościa bez wskazania jego imienia i nazwiska. W takiej sytuacji osoba nabywająca zaproszenie zobowiązuje się wskazać członkom Grupy Projektowej imię i nazwisko Gościa, dla którego zaproszenie zostało nabyte, najpóźniej w przeddzień Balu, w sposób ustalony przez Organizatora.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Nad bezpieczeństwem Gości czuwa Ochrona.

 

 1. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój Gości, zaburza przebieg Balu, jest agresywna, niszczy mienie Hotelu Galaxy, bądź łamie niniejszy Regulamin zostanie niezwłocznie wyproszona z Balu przez członków Grupy Projektowej i/lub pracowników Ochrony

 

 1. Gościom i innym osobom wyproszonym z Balu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zaproszenia ani zakupionych w Hotelu Galaxy produktów.

 

 1. Gość odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Hotelu Galaxy, podczas Balu.

 

 1. W trakcie Balu zabrania się palenia tytoniu poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi.

 

 1. Odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody związane lub wynikające z uczestnictwa Gości w Balu ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy nieumyślnej.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione na terenie Hotelu Galaxy przez Gości.

 

 1. Hotel Galaxy udostępnia szatnię, jednak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
  w niej pozostawione.

 

V. WARUNKI KOŃCOWE

 1. Udział w Balu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Balu z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku Organizator zobowiązuje się zwrócić Gościom wpłaconą kwotę.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie naruszy praw nabytych przez Gości oraz zostanie podana do wiadomości poprzez udostępnienie na stronie wydarzenia Balu Magistra UEK 2018 na Facebooku.

 

 1. Goście mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem Balu Magistra, który zostaje udostępniony na stronie wydarzenia Balu Magistra UEK 2018 na Facebooku jak i również na stronie internetowej www.balmagistra.pl oraz którego egzemplarz zostaje im wręczony do wglądu przy odbiorze imiennych zaproszeń. Goście wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich postanowień niniejszego Regulaminu Balu Magistra.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosują się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.